Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης 2014-2015

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3», «Πρόγραμμα μέτρων
εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη
χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού- ΑΠ 1,2,3» του ΕΠ
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013

Για σχετικές οδηγίες πατήστε στο ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ 2014-2015

Program_Ekseidikeusi_2015